Algemene voorwaarden Flexjob024 B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Werkingssfeer
Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling
Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5 Opschortingsrecht
Artikel 6 Werkprocedure
Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 9 Functie en beloning
Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
Artikel 14 Facturatie
Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
Artikel 17 Geheimhouding
Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens
Artikel 19 Bejegening uitzendkracht
Artikel 20 Medezeggenschap
Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 23 Slotbepaling

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Flexjob024 BV op grond waarvan een enkele uitzendkracht door Flexjob024 BV aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast Flexjob024 BV partij is bij de opdracht.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Flexjob024 BV en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Flexjob024 BV aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Flexjob024 BV verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen Flexjob024 BV en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Flexjob024 BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
  • óf voor een vaste periode;
  • óf voor een bepaalbare periode;
  • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
   De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Flexjob024 BV wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Flexjob024 BV voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Flexjob024 BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Flexjob024 BV om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien tussen de uitzendkracht en Flexjob024 BV het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Flexjob024 BV bevestigen.
 3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Flexjob024 BV de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Flexjob024 BV en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.
  De opdrachtgever informeert Flexjob024 BV tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde Flexjob024 BV in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.
 4. De opdrachtgever kan door middel van schriftelijk overleg met Flexjob024 BV een uizendkracht kostenloos overnemen na een periode van minimaal 1540 gewerkte uren. Indien de opdrachtgever een eerdere overname van inleenkracht gewenst is dien de opdrachtgever ten eerste van te voren een schriftelijk verzoek in te dienen waarin een dervingsfee als vergoeding voor Flexjob024 B.V. wordt vastgelegd voor eerdere overname. Bij overtreding en zonder overleg met Flexjob024B.V. dient de opdrachtgever een geldende boete van 5000 euro te betalen.

   

   

  Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Flexjob024 BV om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
  Indien tussen de uitzendkracht en Flexjob024 BV het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Flexjob024 BV bevestigen.
  De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Flexjob024 BV de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Flexjob024 BV en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.
  De opdrachtgever informeert Flexjob024 BV tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde Flexjob024 BV in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

 

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

 1. Flexjob024 BV is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. Flexjob024 BV schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Flexjob024 BV om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk
  geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van
  artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: – dit
  schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
  – de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet
  te werk kan worden gesteld én;
  – Flexjob024 BV jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op
  uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6 Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Flexjob024 BV voor aanvang van de opdracht
  de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate
  omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,
  arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Flexjob024 BV bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
  informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
  beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke
  (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de
  opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te
  wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht
  geen doorgang vindt.
 3. Flexjob024 BV schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten
  tussen de opdrachtgever en Flexjob024 BV voorafgaande aan een mogelijke
  opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht
  ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de
  opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van
  een uitzendkracht.
 4. Indien Flexjob024 BV in het kader van de vervulling van op grond van de wet of
  de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal
  opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Flexjob024 BV
  verstrekken.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden
  vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de
  arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij
  opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De
  opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de
  uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de
  uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang
  niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient Flexjob024 BV bij het aangaan van de opdracht te
  informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen
  gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Flexjob024 BV deze omstandigheid,
  indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de
  uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of
  collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de
  opdrachtgever Flexjob024 BV onmiddellijk na het bekend worden hiervan te
  informeren.

Artikel 9 Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door
  de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle
  elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover
  op dat moment bekend) aan Flexjob024 BV.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
  kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de
  bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
  zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
  overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de
  opdrachtgever aan Flexjob024 BV onverwijld de juiste functieomschrijving met
  bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden
  vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of
  inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die
  aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of
  de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is Flexjob024 BV
  gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief
  dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de
  uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft
  op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
 4. De opdrachtgever stelt Flexjob024 BV tijdig, in ieder geval direct bij het
  bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van
  vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang
  als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de
  allocatiegroep.
 5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning
  wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever Flexjob024 BV tijdig en in ieder geval
  direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de
  opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie
  alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld.
  De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit
  artikel aangepast.
 6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende
  omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of
  dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of
  beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere
  toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever
  doorberekend.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding
  en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde
  zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn
  beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen
  voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder
  derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep
  (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij
  opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Flexjob024 BV en de uitzendkracht
  daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
  opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de
  opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is
  overeengekomen met Flexjob024 BV en met de uitzendkracht.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat
  een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is
  gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
  aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de
  uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
  wordt aangemerkt als werkgever.
  De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Flexjob024 BV verantwoordelijk
  voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
  Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende
  verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en
  goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Flexjob024 BV
  tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
  informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke
  kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht
  actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
  Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de
  opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
  hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage
  wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de
  beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan
  worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is
  van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het
  bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de
  uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en
  overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in
  het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de
  opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of
  artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
  bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Flexjob024 BV verstrekt de opdrachtgever
  een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene
  voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is
  gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de
  uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig
  aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds
  afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is
  geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Flexjob024 BV verschuldigde opdrachtgeverstarief
  wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger
  is) over de uren waarop Flexjob024 BV op grond van de algemene voorwaarden,
  opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de
  uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het
  opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die Flexjob024 BV
  verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen
  wordt btw in rekening gebracht.
 2. Flexjob024 BV is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van
  de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  – als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van
  de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij
  geregelde lonen;
  – als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder
  begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving,
  de cao of enig verbindend voorschrift;
  – als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte
  uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve
  arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 3. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste
  opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek
  van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Flexjob024 BV
  zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de
  opdrachtgever bevestigd.
 5. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is
  vastgesteld, is Flexjob024 BV gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht
  de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met
  terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Flexjob024 BV
  kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als
  gevolg hiervan door Flexjob024 BV zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in
  rekening brengen.

Artikel 14 Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze
  van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten
  en/of overige overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de
  tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde
  declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen
  overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem,
  een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de
  opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is
  gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de
  uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht,
  het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige
  uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige
  overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen
  en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de
  uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de
  tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de
  tijdverantwoording aan Flexjob024 BV wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de
  gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de
  in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Flexjob024 BV gerechtigd
  de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de
  opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek
  van Flexjob024 BV geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie
  van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren
  declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij
  verschil tussen het door de uitzendkracht bij Flexjob024 BV ingeleverde
  declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de
  uitzendkracht bij Flexjob024 BV ingeleverde declaratieformulier voor de
  afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

 1. Flexjob024 BV is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te
  voeren. Indien en voor zover Flexjob024 BV deze verplichting niet nakomt, is de
  uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de
  opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het
  ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de
  uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een
  toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Flexjob024 BV.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Flexjob024 BV zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een
  schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te
  bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom
  op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk
  (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Flexjob024 BV in
  verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins
  kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten
  verschuldigd aan Flexjob024 BV.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht
  aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1
  van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever
  informeert Flexjob024 BV over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift
  van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Flexjob024 BV.
 3. Flexjob024 BV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of
  dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als
  gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of
  industriële eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Flexjob024 BV en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
  over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen
  ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking
  van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen
  een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Flexjob024 BV zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
  geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
  werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht
  tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot
  geheimhouding. De opdrachtgever informeert Flexjob024 BV over zijn voornemen
  daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst
  aan Flexjob024 BV.
 4. Flexjob024 BV is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele
  schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht
  door de uitzendkracht.

Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking
persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever aan wie door Flexjob024 BV een uitzendkracht ter beschikking
  wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van
  toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet
  arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht.
  Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en
  bewaarplichten.
 2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav,
  onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een
  vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de
  Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is
  verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan
  de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn
  administratie. Flexjob024 BV is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor
  een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
 3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving
  aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Flexjob024 BV en de
  opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De
  opdrachtgever zal de via Flexjob024 BV verkregen persoonsgegevens in ieder
  geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer
  bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate
  beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht

 1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet
  naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit,
  hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd
  of welke grond dan ook.
  Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen
  stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht,
  en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht
  op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling
  indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van
  werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen
  personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die
  niet het werkgeverschap van Flexjob024 BV betreffen. Dit alles, voor zover er
  geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20 Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad
  van Flexjob024 BV of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de
  gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en
  regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de
  opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de
  uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt
  in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de
  Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van
  uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling
  van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Flexjob024 BV
  verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan
  dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie
  arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben
  tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines,
  kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn
  onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in
  behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie
  arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane
  vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze
  dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de
  werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie
  arbeidskrachten door intermediairs. Het is Flexjob024 BV niet toegestaan
  medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de
  onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting
  bestaat. De opdrachtgever zal Flexjob024 BV tijdig en volledig informeren over
  het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden
  georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend
  een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.
  De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht
  uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi
  zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten
  uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op
  dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie
  arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de
  terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of
  elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan Flexjob024 BV
  verschaffen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands
  recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen
  zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het
  arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Flexjob024 BV is gevestigd.

Artikel 23 Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
  worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of
  overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet
  rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door
  bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Direct bellen

Kantoor telefoon: 024-6752516
Mobiel Freddy Nuij: +31 06 36180447