Privacy statement

Flexjob024 BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie

Onze website kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net zoals veel andere websites, verzamelen ook wij automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over gebruikers van onze website. Hieronder valt onder andere het Internet Protocol (IP)- adres van je computer.

De volgende gegevens worden gebruikt voor het beheer van onze website en systeembeheerder, en om onze website te verbeteren:

 • Het IP-adres van je Internet Service Provider
 • De datum en tijd van toegang tot onze website
 • Het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De onderdelen van onze website die je bezoekt
 • De pagina’s van onze website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken
 • Het materiaal dat je opstuurt of download van onze website

Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Wij maken gebruik van drie soorten cookies:

 1.     Statistische cookies

Deze cookies verzamelen wij om onze website te kunnen verbeteren. De statistische cookies houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze site heeft en hoeveel tijd zij hierop doorbrengen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. De gegevens die aan Google Analytics worden doorgegeven worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet doorgestuurd. Bovendien mag Google Analytics de gegevens alleen aan derden geven ingeval zij daar wettelijk toe verplicht is, of wanneer een derde de informatie namens Google Analytics moet verwerken. Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield en garandeert zo een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

 1.     Functionele cookies

Onze website is gebouwd op WordPress CMS. Dit systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. WordPress controleert hiermee of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. WordPress voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

 1.     Marketing cookies

Wij promoten onze website via advertenties, wij houden graag bij via welke advertenties je op onze website bent gekomen, zodat we ook de onderwerpen kunnen uitlichten waarin jij geïnteresseerd bent. Om dit in kaart te brengen, gebruiken wij cookies. Deze marketing cookies maken het mogelijk dat: 

 • Wij kunnen bijhouden via welke advertentie je op onze website bent gekomen 
 • Wij kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien; 
 • Wij kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde informatie te zien krijgt; 
 • Wij kunnen bijhouden welke informatie voor jou relevant is; 
 • Wij kunnen bijhouden of je contact opneemt nadat je op een advertentie hebt geklikt 
 • Wij jouw online surf-, zoek-, en klikgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat je gebruikmaakt; 
 • Wij door het combineren van deze kenmerken jouw advertentie-interesse inschatten en de advertenties die we aan je tonen op onze website en op websites van derden hierop kunnen afstemmen. 

Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookie verklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze website cookies en/of overige technieken: 

 • GoogleAds 
 • SalesFeed 
 • Meta
 • Pinterest
 • Tiktok

Wij maken alleen gebruik van marketing cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Geef je geen toestemming dan worden er nog steeds advertenties getoond, maar zijn dit willekeurige advertenties.  

Verwerking van persoonsgegevens

Als je ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de medewerker

waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel

Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of jij je inschrijft via een van onze intermediairs, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van je intermediair, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Flexjob024 BV verwerkt van de medewerker onder andere de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit
 • BSN-nummer, ID-bewijs en verblijfsvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Flexjob024 BV kan deze persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Flexjob024 BV zal ook persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Flexjob024 BVverplicht je persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval na 7 jaar nadat het dienstverband is geëindigd, vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hiermee bedoelen we de persoonsgegevens van anderen, waaronder opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere instanties waarvan wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf. Flexjob024 BV verwerkt deze persoonsgegevens voor:

 • Marketingdoeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Namen
 • Contactgegevens
 • Functies van contactpersonen

Flexjob024 BV kan de van haar andere zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Flexjob024 BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis.

Beveiligingsmaatregelen

Flexjob024 BV doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, is Flexjob024 BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Medewerkers en opdrachtgevers hebben via de online portal toegang tot een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in alle persoonsgegevens die zij verwerken en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je intermediair of contactpersoon bij Job Planet. Voor overige relaties geldt dat je recht hebt op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Job Planet.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze toestemming intrekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand over te dragen.

Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij je contactpersoon of via info@Flexjob024.nl Indien je van mening bent dat Flexjob024 BV niet op juiste wijze omgaat met je rechten in het kader van de privacywetgeving, dan stellen wij het op prijs indien je hierover contact met ons opneemt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op.

Wijzigen van dit privacybeleid

Flexjob024 BV houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Nieuwe wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 april 2023.

Disclaimer

Aan de inhoud van teksten op onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Flexjob024 BV worden ontleend, mits zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. Het zonder toestemming van Flexjob024 BV openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Flexjob024 BV staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Direct bellen

Kantoor telefoon: 024-6752516
Mobiel Freddy Nuij: +31 06 36180447