Antidiscriminatiebeleid van Flexjob024B.V.

Antidiscriminatiebeleid bij de werving en selectie.

Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering van Flexjob024B.V. is er op gericht om werkzoekenden
een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele
gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden
beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel
Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

1. Wat Flexjob024B.V. verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
2. Wat het standpunt is van Flexjob024B.V. ten opzichte van discriminatie/discriminerende
verzoeken;
3. Handelen door de medewerkers: a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen
tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de
bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie; b. Waar de medewerker terecht kan voor
overleg en/of een melding; 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect
onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid,
levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie
wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en
selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant
zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Flexjob024B.V.
1. Flexjob024B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.
2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde
criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.
Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
a. Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerdereden is om bij de werving en
selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
b. Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
c. In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het
doel; d. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel
te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

3. Flexjob024B.V. tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden.
Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten
onder leiding en toezicht van een inlener.
3Handelen door de medewerkers

1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van
opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor
te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve
rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te
houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker
voor overleg terecht bij leiding gevende
3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of
wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker
terecht bij de leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan
de medewerker terecht bij de contact persoon van Flexjob024B.V.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever
Flexjob024B.V.is verantwoordelijk voor:
1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor
constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder
meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers: a. geïnformeerd zijn over en vertrouwd
zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een
informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast
agendapunt). b. goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken
te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een
informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast
agendapunt). c. voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir
verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
3. Inleners zullen (jaarlijks) worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief dat Flexjob024B.V. zich
conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk
aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijk registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde
van de samenwerking.
4. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van Flexjob024B.V. https://flexjob024.com

5. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.
Procedure bij klachten
1. Indien je enige problemen ondervindt op het werk op het gebied van het discriminatie beleid, kan
je via e-mail een gesprek aanvragen met de afdeling HR. In dit gesprek kan je problemen naar voren
brengen en zal er gezamenlijk een oplossing gezocht worden. Indien je specifiek met een werknemer
van HR wilt spreken dan kun je dit uiteraard ook aangeven in je mail.
2. Indien er uitzendkrachten zijn die zich melden met klachten of vragen over het discriminatiebeleid
dan kunnen zij tevens een mail versturen naar info@Flexjob024B.V. of telefonisch contact opnemen
met een vertrouwenspersoon op het telefoonnummer 0636180447

Direct bellen

Kantoor telefoon: 024-6752516
Mobiel Freddy Nuij: +31 06 36180447